POLITIKA I CILJEVI KVALITETA

Menadžment organizacije ima svoju odgovornost u uspostavljanju, održavanju i stalnom poboljšanju sistema menadžmenta kvalitetom i integrisanom sistemu menadžmenta, navodeći sledeće osnovne principe i politike:
- Smjernice klijentima i drugim zainteresovanim stranama – organizacija razumije svoju odgovornost i nastoji da zadovolji u u najvećoj mogućoj mjeri trenutne i buduće potrebe svih svojih klijenata, poštujući internu dokumentaciju i zakonske propise,
- Liderstvo – organizacija razumije svoju odgovornost za održavanje operativnog sistema, stvaranju odgovarajućih uslova za stimulisanje zaposlenih, u potpunosti učestvuje u procesu upravljanja kvalitetom i daje inicijative zaposlenima za obavljanje poslova.
- Uključivanje zaposlenih – smatra se da su zaposleni najvredniji resurs organizacije. Organizacija se trudi da stvori atmosferu u kojoj su svi zaposleni motivisani, zadovoljni i potpuno posvećeni postizanju ciljeva organizacije.
- Donošenju odluka - odluke na svim nivoima u organizaiji su zasnovane na pravovremenim i tačnim informacijama. Implementacija sistema kvaliteta, sistema komunikacije i kontrole dokumentovanih informacija stvaraju uslove za donošenje pravilnih i adekvatnih odluka.
- Procesni pristup - stvoren od strane organizacije proizilazi iz interakcija međusobno povezanih osnovnih i dodatnih procesa koji predstavljau upravljački sistem, a ne pojedinačno.
- Uzajamno korisni odnosi sa eksternim isporučiocima – zasnovani su na principu da organizacija bira za svoje eksterne isporučioce proizvoda i usluga one koje ispinjavaju postavljene zahtjeve.
- Poboljšanja nivoa kvaliteta - za kontinuirano praćenje i analizu procesa u organizaciji preduzimaju se efikasne korektivne mjere i upravljanje ciljevima da bi se postiglo stalno poboljšanje kvaliteta.

Da bi postigla svoj glavni cilj, realizaciju građevinske usluge i prodaju visoko kvalitetnih naftnih derivata koji zadovoljavaju u najvećoj mogućoj mjeri zahtjeve korisnika , organizacija ima sledeće ciljeve:
- povećanje ukupnog obima prodaje,
- poboljšanje finansijskih performansi,
- uvođenje na tržište novih proizvoda većeg kvaliteta,
- obezbjeđenje tehnoloških i tehničkih poboljšanja postojećih proizvoda,
- uvođenje novih tehnologija i opreme,
- razvoj ljudskih resursa kroz povećanje motivacije i stručnosti osoblja.

Organizacija je za svoj sistem menadžmenta kvalitetom obezbijedila da:
- raspolaže resursima za implementaciju, održavanje i razvoj sistema menadžmenta kvalitetom,
- sistem efikasno funkcioniše u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015.

POLITIKA I CILJEVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Glavni cilj organizacije je da se stvori takvo upravljanje procesima rada u organizaciji kako bi se obezbijedila zaštita životne sredine.
Za preuzimanje svojih odgovornosti u izgradnji, održavanju i stalnom poboljšanju sistema menadžmenta zaštitom životne sredine, menadžment organizacije izjavljuje sledeće osnovne principe na kojima se zasniva politika:
- aspekti i aktivnosti ţivotne sredine – organizacija je svjesna svojih odgovornosti u nastojanju da obezbijedi najveću i tačnu identifikaciju aspekata životne sredine i potencijalnih rizika koji proističu iz procesa,
- kontinuirano unapređenje aktivnosti zaštite ţivotne sredine i sprečavanje zagađenja - glavni cilj upravljanja životnom sredinom organizacije je, kontinuirano praćenje toka procesa, smanjenje rizika od kontaminacije, kao i da se efektivno i efikasno poboljšavaju performanse u odnosu na upravljanje životnom sredinom,
- saglasnost sa vaţećim zakonskim propisima - organizacija se obavezuje da primjenjuje postojeće zakonske propise i ostale zahtjeve u pogledu životne sredine,
- dokumentovanje, implementacija i odrţavanje - organizacija je dužna da posjeduje dokumentaciju o implementaciji i održavanje upravljanja zaštitom životne sredine,
- komunikacija i uključivanje zaposlenih – organizacija postavlja ciljeve zaštite životne sredine i srodne ciljeve i teži da stvori adekvatne uslove za stimulisanje svojih zaposlenih da u potpunosti učestvuju u davanju inicijativa u obavljanju aktivnosti. Organizacija smatra da su zaposleni najvredniji njen resurs.
- dostupnost politike - politika je dostupana svakom zaposlenom i svim zainteresovanim stranama i javnosti, u bilo koje vrijeme. Na zahtjev, se omogućava upoznavanje sa njenim sadržajem svake zainteresovane strane.
- procesini pristup - organizacija rezultate djelovanja međusobno povezanih osnovnih i dodatnih procesa smatra kao upravljački sistem, a ne pojedinačno. Odluke i aktivnosti organizacije su zasnovane na objektivnim podacima i činjenicama,
- posvećenost menadţmenta - menadžment organizacije je posvećen postizanju visokog kvaliteta svojih proizvoda i usluga, ali samo u skladu sa zahtjevima standarda i garantuje očuvanje životne sredine.

Organizacija je posvećena sledećim ciljevima:
- proučavanje i poštovanje zakonskih propisa o zaštiti životne sredine,
- smanjenje rizika od kontaminacije otpadom iz poslovanja,
- motivaciji i obuci zaposlenih u vezi sa zaštitom
- da ima potrebne resurse za implementaciju, održavanje i razvoj sistema za upravljanje zaštom životne sredine,
- implementaciju sistema za upravljanje zaštitom životne sredine u skladu sa standardom ISO 14001: 2015.

POLITIKA I CILJEVI ZDRAVLJA I BEZBJEDNOSTI NA RADU

Misija organizacije je da stvori uslove rada i izvršenje aktivnosti kojim je moguće zadovoljiti zakonske zahtjeve i druge standarde za zdravlje i bezbednost-OHSAS.

Rukovodstvo organizacije preuzelo je odgovornost za implementaciju, održavanje i stalno poboljšanje sistema menadžmenta zdravlja i bezbjednosti na radu, definišući sledeće osnovne principe politike o zdravlju i bezbjednosti na radu:
- priroda i obim rizika – organizacija je svjesna svoje odgovornosti i nastoje da obezbijedi u najvećoj mogućoj mjeri zdrave i bezbjedne uslove rada, kroz adekvatnu identifikaciju, procjenu i upravljanje rizicima i opasnostima za zdravlje i bezbednost zaposlenih,
- kontinuirano poboljšanje – ključni je cilj sistema zdravlja i bezbjednosti na radu, što se može postići kroz kontinuirano praćenje toka procesa, smanjenje rizika od bolijesti, povreda i nesreća na radnom mjestu, efikasno poboljšnje performansi u pogledu zdravlja i bezbjednosti, uzimajući odgovarajuće korektivne i preventivne mjere,
- primjena zakona i propisa - organizacija se obavezuje da primjenjuje postojeće zakone i propise i ostale zahtjeve u pogledu zdravlja i bezbednosti,
- odrţavanje i implementacija dokumentovanih informacija – organizacija je dužna da održava dokumentaciju za implementaciju i održavanje svih procesa,
- komunikacija – rukovodstvo organizacije promoviše politiku i ciljeve i teži da stvori prave uslove za stimulisanje svojih zaposlenih da u potpunosti učestvuju u obavljanju radnih aktivnosti. Rukovodstvo smatra da su zaposleni najvredniji resurs odganizacije. Podsticanjem motivacije i zadovoljstva, organizacija nastoji da stvori atmosferu u kojoj su zaposleni u potpunosti posvećeni postizanju ciljeva zdravlja i bezbjednosti na radu,
- dostupnost politike – politika zdravlja i bezbjednosti na radu je dostupana svakom zaposlenom i svim spoljnim zainteresovanim stranama na njihov zajtjev, u bilo koje vrijeme,
- procesni pristup - zdravstveni i bezbjedonosni uslovi rada su rezultat usklađivanja međusobno povezanih osnovnih i dodatnih procesa,
- odlučivanjene na osnovu činjenica - komunikacioni sistem, upravljanje dokumentima i evidencija zdravlja i bezbjednosti na radu stvara mogućnosti za donošenje odluka na osnovu činjenica.

Postizanjem glavnog cilja i kontinuirano poboljšanje zdravlja i bezbednosti stanja u organizaciji i sprovođenje postojećih zakona u ovoj oblasti, organizaciji garantuje postizanje dodatnih ciljeva koje je postavila:
- maksimalno zadovoljstvo od primjene zakona i drugih standarda o zdravlju i bezbjednosti na način koji minimizira rizike za sve zaposlene, izvođače, partnere, i sva druga lica,
- smanjenje nivoa rizika na prihvatljiv nivo (nema posla i aktivnosti sa neprihvatljivim rizikom),
- ulaganje u zdravlje i bezbjednost iznosi % od godišnjeg prihoda organizacije,
- minimiziranje broja incidenata,
- rad je bezopasan po zdravlje ljudi materijala, tehnologija i opreme,
- adekvatnu kvalifikaciju zaposlenih i kontinuiranu obuku za zaštitu zdravlja i bezbjednosti.

Organizacije je za upravljanje zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu osigurala da:
- ima potrebne resurse za implementaciju, održavanje i razvoj sistema zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu,
- vodi računa da uveden sistem zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu funkcioniše u skladu sa zahtjevima OHSAS standarda.